Przeskocz do treści

Statut Placówki

STATUT OPIEKUŃCZEJ PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO  PROWADZONEJ W FORMIE OPIEKUŃCZEJ „WESOŁE URWISY’ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61, KRAKÓW UL. POPŁAWSKIEGO 17
I. postanowienia ogólne.
1. Postanowienia niniejszego Statutu odnoszą się do kadry pedagogicznej  sprawującej opiekę nad dziećmi – uczestnikami Placówki, oraz do wychowanków Placówki.
2. Placówka jest prowadzona w Szkole Podstawowej nr 61, przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Krakowie i jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
3. Zgłoszenia uczestników i udział w zajęciach są dobrowolne, chyba, że do Placówki dziecko skieruje Sąd.
4. Placówka nie jest „obiektem zamkniętym dla” innych dzieci środowiska, pragnących doraźnie, w charakterze gości uczestniczyć w organizowanych zajęciach i imprezach.
I. Czas pracy Placówki
1. Zajęcia  są prowadzone w dniach : od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 18.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 10.00 – 14.00
2. Czas pracy kadry pedagogicznej liczony jest wg ilości przepracowanych godzin.
  III.     Program
1. W ramach Placówki prowadzone są dla dzieci zajęcia programowe a przede wszystkim :
 A/. Pomoc w nauce i reedukacja,
  B/. Muzyczno – taneczne,
  C/. Plastyczne,
   D/. Komputerowe
   E/. Zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne,
   F/. Gry i zabawy,
   G./ Sportowe, turystyczne
         IV.   Ład i porządek
1. Prowadzone są miesięczne podsumowania obecności dzieci w Placówce odnotowywane codziennie  w dziennikach  zajęć.
2. Prowadzone są dzienniki zajęć.
3. Kierownik Placówki – główny koordynator programu wychowawczo-pedagogicznego odpowiada za :
    A/. Sprawne funkcjonowanie Placówki i realizację programów pracy wychowawców o ogólnego,
          B/. Dysponowanie zasobami materialnymi i finansowymi Placówki,
          C/. Kontakty z gronem Pedagogicznym Szkoły, Parafią, MOPS-em, Radą         Dzielnicy, Policją, Strażą Miejską, i innymi organizacjami.
4. Wychowawcy, pedagog – realizatorzy programu wycho9wawczo-pedagogicznego odpowiadają za :
A/. Prowadzenie zajęć wg ustalonych i zatwierdzonych planów pracy,
B/. Bezpieczeństwo dzieci w trakcie prowadzonych zajęć,
C/. Zachowanie porządku i ładu.
5. wychowawcy mają prawo do podejmowania decyzji wspólnie z Kierownikiem,  i społecznością Placówki o nagradzaniu lub karaniu wychowanków przy zastosowaniu reguł :
 1/a.  Nagradzanie uczestników Placówki za :
- pracę na rzecz Placówki i społeczności, zaangażowanie w sprawy świetlicy,
- dbałość o lad i porządek pomieszczeń, zgromadzonego sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych,
- pełnienie dyżurów przy przygotowywaniu podwieczorków – drugich śniadań,
- wzajemna pomoc i opiekuńczość,
- udział w rozstrzyganiu spraw konfliktowych,
- aktywne uczestniczenie w zajęciach,
- pozytywna postawa wobec rówieśników i osób dorosłych.
           b.  Przewidywane formy i sposoby nagradzania :
- uzyskiwanie czerwonych serduszek,
- pochwała ustna wobec społeczności świetlicy
- pochwała pisemna wysłana do rodziców,
- nagrody rzeczowe /słodycze, gry, zabawki/,
       2/a.  Wyciąganie konsekwencji łamania zasad przez uczestników Placówki za :
- wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej /wyzywanie, szykanowanie, wyśmiewanie, bicie, dręczenie itp./,
- niszczenie sprzętu i urządzeń świetlicy, szkoły lub osobistych rzeczy i przedmiotów innych osób,
- kradzieże,
- łamanie regulaminu i ustalonych zasad zachowania,
- nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego pobytu, zachowań mimo zwracanych uwag,
- ignorowanie zaleceń i      uwag wychowawców – specjalistów.
          b .Przewidywane formy i sposoby karania :
- uzyskiwanie czarnych serduszek,
- upomnienie ustne wychowawcy – specjalisty, kierownika Placówki bezpośrednio sprawcy wykroczenia,
- nie uczestniczenie w najbliższej wycieczce, wyjściu do kina,
- rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawców – specjalistów i kierownika Placówki,
- przekazanie odpowiedniej informacji do rodziców, szkoły,
- wykluczenie z zajęć w danym dniu, lub zawieszenie na okres ustalony wspólnie ze społecznością Placówki,
- podjęcie decyzji o wykluczeniu stałym w przypadku wyczerpania wszelkich możliwych środków dyscyplinujących.
6. Wszelkie problemy bieżące i decyzje dotyczące realizacji zadań będą rozwiązywane w ramach doraźnej konieczności przez kierownika Placówki w porozumieniu z zespołem wychowawców – specjalistów.