Przeskocz do treści

STATUT I REGULAMIN

STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

PROWADZONEJ W FORMIE OPIEKUŃCZEJ „WESOŁE URWISY”

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 61 KRAKÓW UL. POPŁAWSKIEGO 17

I. Postanowienia ogólne.

 1. Postanowienia niniejszego Statutu odnoszą się do kadry pedagogicznej  sprawującej opiekę nad dziećmi – uczestnikami Placówki, oraz do wychowanków Placówki.
 2. Placówka jest prowadzona w Szkole Podstawowej nr 61, przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Krakowie i jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Zgłoszenia uczestników i udział w zajęciach są dobrowolne, chyba, że do Placówki dziecko skieruje Sąd.
 4. Placówka nie jest „obiektem zamkniętym dla” innych dzieci środowiska, pragnących doraźnie, w charakterze gości uczestniczyć
  w organizowanych zajęciach i imprezach.

II. Czas pracy Placówki.

 1. Zajęcia  są prowadzone w dniach: od poniedziałku do piątku
  w godzinach 14.00 – 18.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach
  10.00 – 14.00.
 2. Czas pracy kadry pedagogicznej liczony jest wg ilości przepracowanych godzin.
 3. W sytuacji zagrożenia epidemicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i podopiecznym dopuszczalna jest forma pracy zdalnej.

III. Program

W ramach Placówki prowadzone są dla dzieci zajęcia programowe
a przede wszystkim:

A/. Pomoc w nauce i reedukacja,
B/. Muzyczno – taneczne,
C/. Plastyczne,
D/. Komputerowe
E/. Zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne,
F/. Gry i zabawy,
G/. Sportowe, turystyczne

Zajęcia są prowadzone wg tygodniowego harmonogramu zajęć.

  IV. Ład i porządek

 1. Prowadzone są miesięczne podsumowania obecności dzieci w Placówce odnotowywane codziennie  w dziennikach  zajęć.
 2. Prowadzone są dzienniki zajęć.
 3. Kierownik Placówki odpowiada za:

A/. Sprawne funkcjonowanie Placówki i realizację programów pracy wychowawców o ogólnego,
B/. Dysponowanie zasobami materialnymi i finansowymi Placówki,
C/. Kontakty z gronem Pedagogicznym Szkoły, Parafią, MOPS-em, Radą Dzielnicy, Policją, Strażą Miejską, i innymi organizacjami.

 • Instruktorzy – wychowawcy odpowiadają za:

A/. Prowadzenie zajęć wg ustalonych i zatwierdzonych planów pracy,
B/. Bezpieczeństwo dzieci w trakcie prowadzonych zajęć,
C/. Zachowanie porządku i ładu.

 • Specjaliści – wychowawcy maja prawo do podejmowania decyzji wspólnie
  z Kierownikiem,  i społecznością Placówki o nagradzaniu lub karaniu wychowanków przy zastosowaniu reguł:

 1/a.  Nagradzanie uczestników Placówki za:

 • pracę na rzecz Placówki i społeczności, zaangażowanie w sprawy świetlicy,
 • dbałość o lad i porządek pomieszczeń, zgromadzonego sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych,
 • dbałość o lad i porządek pomieszczeń, zgromadzonego sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych,
 • pełnienie dyżurów przy przygotowywaniu podwieczorków – drugich śniadań,
 • wzajemna pomoc i opiekuńczość,
 • udział w rozstrzyganiu spraw konfliktowych,
 • aktywne uczestniczenie w zajęciach,
 • pozytywna postawa wobec rówieśników i osób dorosłych.

           b. Przewidywane formy i sposoby nagradzania:

 • uzyskiwanie czerwonych serduszek,
 • pochwała ustna wobec społeczności świetlicy,
 • pochwała pisemna wysłana do rodziców,
 • nagrody rzeczowe /słodycze, gry, zabawki/,

       2/a.  Karanie uczestników Placówki za:

 • wszelkie przejawy agresji słownej i fizycznej /wyzywanie, szykanowanie, wyśmiewanie, bicie, dręczenie itp./,
 • niszczenie sprzętu i urządzeń świetlicy, szkoły lub osobistych rzeczy
  i przedmiotów innych osób,
 • kradzieże,
 • łamanie regulaminu i ustalonych zasad zachowania,
 • nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego pobytu, zachowań mimo zwracanych uwag,
 • ignorowanie zaleceń i uwag wychowawców – specjalistów.

          b. Przewidywane formy i sposoby karania:

 • uzyskiwanie czarnych serduszek,
 • upomnienie ustne wychowawcy – specjalisty, kierownika Placówki bezpośrednio sprawcy wykroczenia,
 • nie uczestniczenie w najbliższej wycieczce, wyjściu do kina,
 • rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawców – specjalistów
  i kierownika Placówki,
 • przekazanie odpowiedniej informacji do rodziców, szkoły,
 • wykluczenie z zajęć w danym dniu, lub zawieszenie na okres ustalony wspólnie ze społecznością Placówki,
 • podjęcie decyzji o wykluczeniu stałym w przypadku wyczerpania wszelkich możliwych środków dyscyplinujących,
 • wychowawcy – specjaliści sporządzają notatki z przeprowadzonymi rozmowami z rodzicami, pracownikami pedagogicznymi Szkoły,
 • dla każdego  dziecka prowadzona jest  Karta Indywidualnego Wspomagania Rozwoju Wychowanka w Placówce Wsparcia Dziennego wraz wymaganymi załącznikami. Dokumenty wypełniają pedagog wraz z wychowawcą prowadzącym daną grupę i jest akceptowana przez kierownika placówki,
 • wszelkie problemy bieżące i decyzje dotyczące realizacji zadań będą rozwiązywane w ramach doraźnej konieczności przez kierownika Placówki
  w porozumieniu z zespołem wychowawców – specjalistów.

REGULAMIN PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
PROWADZONEJ W FORMIE OPIEKUŃCZEJ

 ”WESOŁE URWISY”

Regulamin został opracowany w oparciu o  Ustawę o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r., oraz w oparciu o Statut  Komitetu Ochrony Praw Dziecka. 

Regulamin określa szczegółowe zadania i organizację Opiekuńczej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej  „Wesołe Urwisy” zwanej dalej Placówką
i w szczególności obejmuje:

 • Organizację placówki.
 • Zasady umieszczania dzieci w placówce.
 • Zasady obowiązujące w Placówce w wypadku zagrożenie epidemicznego
 • Cele i zadania placówki.
 • Strukturę organizacyjną placówki.
 • Prawa i obowiązki wychowanków.
 • System motywacyjny stosowany wobec wychowanków.
 • Dokumentacja prowadzona w placówce.
 • Postanowienia końcowe.

§1 Organizacja Placówki

 1. Placówka jest Opiekuńczą Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Wsparcia  Dziennego. Wspiera rodziny poprzez objęcie 45 dzieci planowanymi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi
  i edukacyjnymi.
 2. Placówka prowadzi działalność o charakterze ciągłym (praca przez cały rok,
  we wszystkie dni robocze) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 14.00 do 18.00, a w dniach wolnych od nauki szkolnej od godziny 10.00 do 14.00.
 3. W okresie wakacji lub ferii zimowych istnieje możliwość zmiany godzin pracy placówki, uwzględniając potrzeby rodziców i wychowanków placówki w tym zakresie.
 4. Placówka organizuje następujące rodzaje zajęć: wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczno – ruchowe, komputerowe, sportowo - turystyczne,  samorządowe.
 5. Placówka ponadto zapewnia wychowankom:

a) zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia
i czasu przebywania w placówce,
b) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych  i osobistych,
c) wyposażenie w sprzęty niezbędne do zajęć (zgodnie z § 28, ust. 5, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych),
d) w miarę możliwości w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.

W placówce prowadzona jest praca z rodzinami, która opiera się na:

 • Indywidualnych poradach i konsultacjach pedagogicznych,
 • pomocy pedagogicznej w tym w rozwiązywaniu rodzinnych problemów i załatwianiu spraw życia codziennego,
 • podtrzymywaniu więzi dziecka z rodziną,
 • zebraniach z rodzicami (min 2 razy na rok),
 • mediacjach z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,
 • udziale w imprezach i uroczystościach w placówce,
 • organizowaniu wyjść i wycieczek.

§2 Zasady umieszczania  dzieci w Placówce

 1. Do Placówki przyjmowane są dzieci bez skierowania na wniosek dziecka, jego rodziców  lub opiekuna prawnego, pracowników pedagogicznych Szkoły oraz przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Do Placówki dziecko może także skierować Sąd.

§3 Zasady obowiązujące w Placówce w wypadku zagrożenia epidemicznego

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym
  w tym zagrożeniem COVID 19 decyzję o działalności Placówki podejmowane są
  w oparciu o dogłębną analizę potrzeb i możliwości Placówki przy zachowaniu staranności i troski o bezpieczeństwo dzieci i personelu placówki.
 2. W sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, na podstawie decyzji organu nadzorującego działalność Placówki przyjmuje formę zdalną
 3. Dziecko do Placówki przyprowadzane jest osobiście przez Rodzica lub wyznaczonego przez Rodzica Opiekuna z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych).
 4. Dziecko ani rodzic nie mogą przejawiać jakichkolwiek oznak chorobowych.
 5. Rodzic oczekuje z Dzieckiem w wyznaczonym miejscu przed wejściem do Szkoły, zachowując dystans społeczny od innych rodziców, dzieci
  i pracowników szkoły.
 6. Dziecko (bez rodzica) wchodzi do przedsionka szkolnego (Rodzic oczekuje przed wejściem).
 7. Pracownik Placówki dokonuje pomiaru temperatury ciała i zapisuje wynik przy nazwisku Dziecka.
 8. Po uzyskaniu wyniku poniżej 37 stopni Celsjusza, rodzic otrzymuje „zielony sygnał”, który pozwala Mu odejść, Dziecko dezynfekuje ręce
  i  schodzi  do szatni, gdzie zmienia obuwie.
 9. W przypadku uzyskania wyniku powyżej 37 stopni Celsjusza, rodzic otrzymuje „czerwony sygnał”  Dziecko jest przekazywane Rodzicowi (nie może być przyjęte w tym dniu do Placówki).
 10. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu z nauczycielem opiekującym się dzieckiem na temat  aktualnego stanu zdrowia podopiecznego
 11. Dzieci nie mogą korzystać z gier planszowych, książek, pluszowych maskotek
  i innych elementów wyposażenia Placówki, których nie można wyprać
  w odpowiedniej temperaturze lub odkazić środkami powierzchniowo-czynnymi.
 12. Dopuszczalne jest wychodzenie na teren patio i boisk szkolnych
  z zachowaniem dystansu indywidualnego i grupowego tylko pod opieką nauczyciela wychowawcy.
 13. Podczas pobytu w Placówce Dzieci otrzymają posiłek, przygotowany
  i zapakowany oddzielnie dla każdego dziecka, spożywany jest
  w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i z zachowaniem zasad higieny osobistej.
 14. Przewiduje się, regularne oczyszczanie i wietrzenie pomieszczeń, dlatego grupa będzie opuszczać okresowo salę, aby umożliwić zachowanie procedur.
 15. Wychowawca wyjaśnia dzieciom, jakie zasady obowiązują obecnie
  w placówce i dlaczego zostały wprowadzone. Przypomina dzieciom o ich przestrzeganiu (szczególnie o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).
 16. Dzieci zobowiązane są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wychowawców.
 17. Dziecko odbierane jest z Placówki osobiście przez Rodzica/osobę wskazaną
  z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. do odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych).
 18. Rodzic informuje wychowawcę o odbiorze dziecka za pomocą telefonu lub przez pracownika szkoły dyżurującego przy wewnętrznych drzwiach wejściowych na teren placówki.
 19. W przedsionku szkoły może przebywać tylko jeden rodzic
  z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczka).
 20. W przypadku większej liczby osób odbierających w tym samym momencie dzieci należy ustawić się przed budynkiem szkoły, zachowując bezpieczną odległość i zaczekać, aż rodzic wraz z dzieckiem opuści przedsionek.
 21. Tożsamość osoby odbierającej potwierdza Wychowawca świetlicy na podstawie bezpośredniego kontaktu wzrokowego.
 22. Dziecko opuszcza salę i kieruje się do szatni, gdzie ubiera się samodzielnie
  w boksie szatniowym.  Następnie wychodzi po schodach prowadzących bezpośrednio z szatni do przedsionka, tam dezynfekuje ręce i w towarzystwie rodzica opuszcza budynek szkoły.

§4 Cele i zadania Placówki

 1. Celem Placówki jest:

 a/ Szerokie oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne na dziecko,
a poprzez to kształtowanie jego osobowości oraz rozwijanie zdolności
i umiejętności.

 b/. Stała praca z rodziną dziecka poprzez  wspieranie rodziny
w sprawowaniu jej podstawowej  funkcji poprzez podejmowanie działań
w najbliższym środowisku lokalnym dziecka oraz zapewnienia pomocy rodzinie
i dzieciom sprawiającym problemy  wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami.

 • Cele te   Placówka realizuje w szczególności poprzez :

a/ podejmowanie odpowiednich działań wychowawczych, diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, a także jakości funkcjonowania rodziny
w środowisku,
b/  organizacja czasu wolnego dzieci,
c/  podejmowanie działań w celu pomocy dla dziecka i jego rodziny szczególnie
w sytuacjach kryzysowych pojawiających się w rodzinach dzieci uczęszczających do Placówki,
e/  prowadzenie konsultacji pedagogicznych dla rodzin dzieci,
f/  kształtowanie w rodzinach właściwych postaw wobec potrzeb psychicznych dzieci,
g/  prowadzenie profilaktyki i terapii z zakresu uzależnień dzieci młodzieży i ich rodzin,
h/ wykorzystywanie wszelkich nadarzających się okoliczności celem wdrażania wychowanków do podejmowania czynności samoobsługowych
i uczenia zaradności życiowej,
i/ organizowanie różnorodnych zajęć   mających na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych i opóźnień szkolnych, kształtowanie nawyków
i zachowań prozdrowotnych, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie
u dzieci właściwych postaw w stosunku do innych osób, przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu, rozwoju zainteresowań.

§5  Struktura organizacyjna Placówki

 1.  Placówką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Placówki.
 2.  Do zadań Kierownika Placówki należy w szczególności:

a/ przygotowanie i wdrażanie do realizacji programu pracy Placówki,
b/ stwarzanie prawidłowych warunków do działalności opiekuńczo – wychowawczej Placówki,
c/ zatrudnianie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, samodoskonalenie
i doskonalenie zawodowe pracowników,
d/ wydatkowanie środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  celowości i gospodarności, oraz zgodnie
z zawartą umową,  
e/ sprawowanie bieżącej kontroli nad funkcjonowaniem Placówki.

3. Placówka realizuje swoje zadania przy pomocy następujących specjalistów:

 • wychowawców,
 • pedagoga.

  4. Poszczególni pracownicy realizują zadania Placówki w zakresie swoich indywidualnych, powierzonych im zadań.

  Rodzaj zadań, sposób ich wykonania określają:
 • regulamin Placówki,
 • plany pracy – ogólny, wychowawców, pedagoga,
 • oferta podmiotu prowadzącego,
 • nrW/I/3084/SZ/606/2020 z dnia 01.09.2020r./.

  5. Działalność Placówki  może być uzupełniona pracą wolontariuszy:

 a/  Wolontariuszem w Placówce może być osoba:

 • pełnoletnia;
 • poinformowana przez kierownika Placówki o specyfice pracy wychowawczej
  i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej Placówce;
 • ubezpieczona przez Kierownika Placówki od odpowiedzialności cywilnej
  za szkody powstałe podczas pracy;
 • która nie była karana za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

b/ Wolontariusz wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy pod nadzorem Kierownika Placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcy,
na podstawie porozumienia.
c/ Porozumienie, które  zawiera Kierownik Placówki z wolontariuszem określa:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;
 • zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu
  z wychowawcami oraz Kierownikiem;
 • zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Placówce;
 • postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

d/ Na prośbę wolontariusza dyrektor Placówki wydaje mu pisemną opinię
o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz Placówki.

 • Dla każdego  dziecka prowadzona jest  Karta Indywidualnego Wspomagania Rozwoju Wychowanka w Placówce Wsparcia Dziennego, Plan Działań wraz
  z ewaluacją podejmowanych działań. Kartę wypełniają pedagog wraz
  z wychowawcą prowadzącym daną grupę i akceptowana przez kierownika placówki.
 • wychowankowie Placówki mogą utworzyć samorząd.

6. Zasady działania samorządu oraz jego strukturę organizacyjną określa regulamin uchwalony przez wychowanków i zatwierdzony przez Kierownika Placówki,

7. Prace samorządu koordynuje i nadzoruje opiekun samorządu wybierany przez wychowanków spośród kadry placówki.

8. Samorząd realizuje następujące zadania:

- Współdziała w organizowaniu życia społeczno – kulturalnego Placówki,
- Inspiruje społeczno – użyteczne działania wychowanków,
- Zgłasza wnioski i opinie  w sprawach  dotyczących funkcjonowania Placówki,
- Zgłasza istotne problemy istotne dla życia społecznego zbiorowości wychowanków, aktywnie uczestniczy w ich rozwiązywaniu,
- Zgłasza wychowanków  do nagród i kar.

9. Kierownik Placówki ma obowiązek zająć stanowisko wobec problemów zgłaszanych przez samorząd.

§6 Prawa i obowiązki wychowanków

Prawa wychowanka

 • Wychowanek Placówki ma prawo do:

- ochrony i poszanowania godności, oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,
- wyrażania własnych poglądów  we wszystkich sprawach jego dotyczących,
- Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia
w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych.
- przestrzegania jego praw określonych w Konwencji Praw Dziecka.

Obowiązki wychowanka

Dziecko uczęszczające do Placówki ma obowiązek:

- uznawania godności i podmiotowości innych osób,
- odpowiedzialności za własne życie, higienę oraz rozwój, wykonywanie czynności samoobsługowych oraz dbania o czystość w miejscach publicznych,
- dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce, uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych zajęciach.

§7 System motywacyjny stosowany wobec wychowanków

Wychowanek Placówki może być nagradzany i karany na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.

 1. Wychowanek może być nagradzany za:

a/  wzorowe zachowanie, zaangażowanie i postawę w Placówce,
b/ rzetelne wypełnianie obowiązków ucznia i wymierne postępy w nauce,
c/ pracę na rzecz grupy Placówki,
d/ inne szczególne osiągnięcia,

2. Wychowanek może być nagrodzony w formie:

a/ ustnej pochwały wychowawcy na forum grupy lub wobec wszystkich wychowanków Placówki,
b/ wyróżnienia Kierownika w formie pisemnej, przesłanego również do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych.   

 • O przyznanie nagrody wychowawcy może wnioskować społeczność  grupy albo samorząd, zaś o przyznanie nagrody Kierownika, również wychowawca.
 • Wychowanek może być ukarany w przypadku nie przestrzegania zasad współżycia społecznego, przepisów i regulaminu Placówki.
 • Kara ma na celu wyłącznie doprowadzenie do osiągnięcia pożądanych efektów wychowawczych i winna być dobierana z uwzględnieniem zasady zastosowania najmniejszej dolegliwości.
 • Wychowanek Placówki stosownie do wieku, może być ukarany w formie:

a/ słownego upomnienia wychowawcy w obecności grupy,
b/ słownego upomnienia wychowawcy, Kierownika Placówki wobec całej społeczności Placówki,
c/ wyznaczenia przez wychowawcę dodatkowych obowiązków realizowanych dla potrzeb grupy i Placówki,
d/ jednorazowego pozbawienia przez wychowawcę lub Kierownika, na wniosek wychowawcy prawa do uczestniczenia w imprezach kulturalno – rozrywkowych,
e/ czasowego zawieszenia wychowanka w uczestnictwie w zajęciach Placówki.

 • Udzielenie wychowankowi kary może nastąpić również na uzasadniony wniosek społeczności grupy, a także samorządu.
 • Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas określony, jeżeli wychowanek uzyska pozytywną ocenę swojego zachowania potwierdzonego przez grupę, samorząd, bądź pracownika pedagogicznego Placówki.
 • W przypadku wielokrotnie powtarzających się negatywnych zachowań wychowanka i jego braku reakcji na upomnienia i czasowe zawieszenia
  w uczestnictwie Placówki może on być całkowicie relegowany z jej członkostwa.  

§8 Dokumentacja Placówki

 1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:
 • Dokumentację osobistą dziecka w postaci:
  - Karty przyjęcia dziecka wraz z ankietą dotyczącą sytuacji dziecka,
  - Karta Indywidualnego Wspomagania Rozwoju Wychowanka
  w Placówce Wsparcia Dziennego wraz z Diagnozą i Oceną Sytuacji / Zmianą Oceny Sytuacji; Planem Działań; Oceną realizacji Planu Działań,
  - Dokumentacji zaświadczającej o podjętych działaniach względem dziecka i rodziny.
 • Pozostałą dokumentację, w szczególności:

- Księga ewidencji wychowanków,
- Dzienniki prowadzonych zajęć wraz z wykazem dziennych obecności dzieci,
- Książka inwentarzowa zakupionego sprzętu,
- Sprawozdania zgodnie z wymogami określonymi w umowie zlecenia realizacji zadania,
- Harmonogram zajęć w tygodniu,
-  Dokumentację pracowniczą,
- Dokumentację dotyczącą korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.

 • Inne (dokumentacja finansowa Palcówki).

3.  Za prowadzenie dokumentacji dziecka odpowiedzialny jest wychowawca kierujący jego procesem wychowawczym oraz pedagog Placówki.

4. Księgę ewidencji wychowanków prowadzi się chronologicznie według dat przyjęcia dziecka do Placówki.

5.  Do Księgi Ewidencji wpisuje się:

a/ numer ewidencyjny,
b/ imię i nazwisko dziecka,
c/ miejsce zamieszkania dziecka,
d/ data i miejsce urodzenia dziecka,
e/ dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
f/ datę przyjęcia do Placówki,
g/ datę opuszczenia Placówki.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w imieniu organu prowadzącego Placówkę zatwierdza Przewodniczący TKOPD lub jego zastępca.
 2. Zmiany w regulaminie wymagają zatwierdzenia organu prowadzącego w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X